Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

FAQ over de premie contactberoepen en zogenaamde "niet-essentiële" activiteiten

Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen in verband met de premies voor de contactberoepen en zogenaamde "niet-essentiële" activiteiten.

 

Ik vul het formulier in...

 • De omzet wordt vastgesteld aan de hand van de gegevens in de ontvangstbevestigingen van de btw-aangiften van uiterlijk 19 april 2021. De FOD Financiën heeft deze gegevens bezorgd aan Brussel Economie en Werkgelegenheid. Indien u vragen heeft over deze cijfergegevens moet u rechtstreeks de FOD Financiën contacteren.

 • Het omzetcijfer wordt bepaald op basis van de gegevens in de ontvangstbevestigingen van de btw-aangiften van de btw-eenheid van uiterlijk 19 april 2021 die door de FOD Financiën aan Brussel Economie en Werkgelegenheid werden bezorgd en van een attest van een beëdigd accountant, een gecertificeerd belastingadviseur of een accountant, met vermelding van alle leden van de btw-eenheid en de maand- of kwartaalomzet voor 2019 en 2020 van elk van de leden van de btw-eenheid, voor zover het btw-eenheden betreft.

Ik vraag me af...

 • Nee. Deze twee premies zijn noch combineerbaar, noch cumuleerbaar. In uw steunaanvraag moet u onherroepelijk kiezen welke premie u precies aanvraagt.

 • Subsidies van gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten die zijn toegekend als gevolg van de COVID-19-pandemie zijn vrijgesteld van belastingen tot 31 december 2021 overeenkomstig artikel 6 van de wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie.

 • In dit verband zijn wij momenteel niet op de hoogte van enige beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

  Wenst u op de hoogte te blijven van eventuele nieuwe COVID-premies? Schrijf u dan zeker in op onze nieuwsbrief (dat kan rechts onderaan op elke webpagina).

 • Neen. Brussel Economie en Werkgelegenheid kan enkel rekening houden met de datum waarop uw onderneming bij de KBO is ingeschreven (zie artikel 3, 1° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2021 betreffende steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en het personenvervoer in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19).

Ik ontving een beslissing...

 • Doorgaans duurt het ten hoogste 10 kalenderdagen vanaf deze mededeling totdat dit bedrag op uw rekening staat.

 • Uw onderneming bevindt zich in het geval beoogd door artikel 3, §1, eerste lid, 2° van de ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie. Dat stelt het volgende: "[…] worden [...] de subsidies ingehouden, met het oog op de inning van de onbetaald gebleven gewestelijke administratieve geldboeten, opgelegd aan de begunstigde van de subsidies, die krachtens een bestuurlijke beslissing of wegens een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing definitief zijn geworden. ". Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het mailadres: terugvordering@gob.brussels

 • Uw onderneming bevindt zich in het geval beoogd door artikel 41, 6° van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen. Dat stelt het volgende: "Wordt uitgesloten van het genot van steun, de begunstigde die : [...] zich in een van de gevallen bevindt als bedoeld in artikel 3, § 1, eerste lid, van de ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie, zolang hij de subsidies als bedoeld in voornoemde ordonnantie niet terugbetaalt overeenkomstig de regels bedoeld in haar artikel 4 ;". Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het mailadres: terugvordering@gob.brussels

 • Overeenkomstig artikel 19, tweede lid, van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State, kan u bij de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 - 1040 Brussel, een beroep tot nietigverklaring indienen tegen deze beslissing wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, en dit binnen zestig dagen na de kennisgeving van deze beslissing.

  Als uw betwisting betrekking heeft op een subjectief burgerrecht hebt u, in overeenstemming met artikel 568 van het Gerechtelijk Wetboek over de restbevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg, de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen deze beslissing voor de bevoegde rechtbank van eerste aanleg via dagvaarding, in overeenstemming met de bepalingen van Deel IV, Boek II, Titel I, Hoofdstuk I van het Gerechtelijk Wetboek.

Hebt u nog een andere vraag? U vindt de contactgegevens hiernaast.

Terug naar boven