Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Compenserende energiepremie

De compenserende energiepremie dekt tot 30% van de meerkosten voor gas en elektriciteit die de bedrijven in 2022 hebben moeten dragen in vergelijking met 2021. Het filmpje hieronder licht toe wat de premie in essentie doet.

 

Wie kan deze premie ontvangen?

De onderneming die alle volgende voorwaarden vervult, komt in aanmerking voor de premie:

 1. Op het ogenblik van de steunaanvraag beschikt de onderneming over minstens een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze vestigingseenheid was uiterlijk op 31 december 2021 bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven.
   
 2. In 2022 heeft ze een omzet gedraaid van meer dan
  • € 50.000 indien er één vestigingseenheid gevestigd was in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 31 december 2021,
  • € 75.000 in geval van twee vestigingseenheden,
  • € 100.000 in geval van minstens drie vestigingseenheden.

  De omzet wordt bepaald op grond van de gegevens die opgenomen zijn in de ontvangstbewijzen van de btw-aangiften voor 2022 die uiterlijk van 13 maart 2023 dateren.
   

 3. Ze moet actief zijn in een zogenoemde energiegevoelige of erg energiegevoelige sector. Voor het bepalen van deze sectoren heeft de regering zich gebaseerd op een studie van het BISA.
  👉 Klik op volgende knop. Indien u de compenserende energiepremie als resultaat krijgt, valt uw economische sector op het eerste gezicht onder de betrokken sectoren.

  Ga na of u onder de bedoelde sectoren valt

  (Minstens een van uw op 31 december 2021 bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven btw-plichtige activiteiten moet overeenstemmen met bijlage I of bijlage II van het besluit.)
   

 4. In 2022 heeft de onderneming in vergelijking met 2021 een energiemeerkost moeten dragen van minstens € 1.667.

  Opgelet: Het type meter, individueel of gedeeld, is niet relevant. 
  Sluit de eigenaar de energiecontracten met een leverancier omdat het om gedeelde meters gaat? Dan hebt u ook recht op een premie als u aan de voorwaarden voldoet. 
   

Indien u deel uitmaakt van een btw-eenheid:
Gelieve de de dienst 1819 te bellen.
 

Welke andere voorwaarden moeten worden nageleefd?

  1. U oefent een economische activiteit uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en specifiek in verband daarmee beschikt u er over menselijke middelen en eigen goederen.
  2. Uw bedrijf is een onderneming met economisch oogmerk en is geen overheidsbedrijf.
  3. Op 13 maart 2023 leeft u uw bekendmakingsverplichtingen inzake uw in 2021 afgesloten jaarrekening en sociale balans na bij de Nationale Bank van België.
  4. U leeft uw verplichtingen inzake btw en op  het  vlak  van  het milieu-, sociaal en arbeidsrecht na.
  5. De Europese Unie heeft geen sanctie tegen u getroffen.
  6. Als onderneming heeft u niet meer dan 2 miljoen euro aan steun gekregen in de context van punt 2.1 van het tijdelijke crisiskader.
  7. Voor kleine ondernemingen: u geniet de regeling inzake btw-vrijstelling niet (artikel 56bis van het btw-wetboek).
  8. Voor restaurants, cafés, traiteurs, enz.: u beschikt over een geregistreerd kassasysteem.
   Voor toeristische accommodaties: uw vestiging(en) is/zijn geregistreerd bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.
   Voor discotheken: uiterlijk op 13 maart 2023 beschikt u over een milieuvergunning of een milieuverklaring.
  9. U heeft geen eigen aandelen ingekocht, geen kapitaalsvermindering doorgevoerd en geen dividenden uitbetaald of toegewezen, en u zal dit evenmin doen in 2023.

Bovendien moet de begunstigde onderneming tot drie jaar na de premietoekenning over een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikken en er een economische activiteit uitoefenen. Anders riskeert zij de premie te moeten terugbetalen.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

30% van de gemaakte meerkosten voor gas en elektriciteit in 2022 ten opzichte van 2021,
met een grensbedrag van € 50.000 indien uw onderneming actief is in een zogenoemde energiegevoelige sector of van € 100.000 indien uw onderneming actief is in een zogenoemde erg energiegevoelige sector.

De steun wordt berekend op basis van de geregistreerde meerkosten voor maximaal drie dezelfde elektriciteitsmeters en drie dezelfde gasmeters per begunstigde. Deze meters zijn verbonden aan een of meerdere vestigingseenheden van de begunstigde in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die op 31 december 2021 ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en die actief zijn op het moment van de steunaanvraag. Ze worden geïdentificeerd op basis van de EAN-code.

Hoe worden de meerkosten berekend?

Bij de berekening van de meerkosten voor gas en elektriciteit wordt rekening gehouden met de totaalkost (excl. btw) voor het volledige jaar 2022, in vergelijking met het volledige jaar 2021.

👉 Omdat de facturen over meerdere jaren lopen, wordt de totaalkost voor het jaar pro rata berekend, in het licht van het aantal gedekte dagen voor elke factuur.

Voorbeeld 1

U hebt een adres in Brussel en u wordt jaarlijks gefactureerd.

Hoe het premiebedrag ramen? Zo komt u erachter:

Het Excelbestand downloaden

Dit Excel-bestand heeft betrekking op ondernemingen die vóór 2021 zijn opgericht, één adres in Brussel hebben en jaarlijks hun afrekeningsfactuur ontvangen. Zie de voorbeelden hieronder voor andere gevallen.
Het doet er niet toe of u over een enig contract dan wel over een contract bij verschillende leveranciers beschikt.

Andere voorbeelden

 • De berekeningswijze is dezelfde als hierboven uitgelegd (pro rata, in functie van het aantal dagen gedekt door elke factuur), met maximaal 6 meters (3 voor gas en 3 voor elektriciteit).

 • Als u uw energiekosten aan uw eigenaar betaalt, moet u ons een document bezorgen waaruit het specifieke verbruik van uw onderneming voor 2022 en 2021 blijkt.

 • De berekeningswijze is dezelfde als hierboven uitgelegd.

 • De berekeningswijze is dezelfde als hierboven uitgelegd (pro rata, in functie van het aantal dagen gedekt door elke factuur), met meer gegevens.

 • Indien u jaarlijks wordt gefactureerd (en indien u in 2021 niet van leverancier bent veranderd en vervolgens evenmin bent verhuisd) is het bedrag waarmee rekening wordt gehouden enkel het factuurbedrag 2021-2022, met een pro rata op basis van het aantal dagen in 2021 waarop de factuur betrekking heeft.
  Voor 2022 is de berekeningswijze echter dezelfde als hierboven (pro rata op basis van de facturen 2021-2022 en 2022-2023).

 • Voor de premieberekening zal er enkel rekening worden gehouden met de totaalkost 2021 en de totaalkost 2022 die duidelijk in verband staan met uw professionele activiteit.

 • Gelieve de dienst 1819 te bellen.

Wanneer moet u de premie aanvragen?

Voordat u de premie aanvraagt, moet u over de eindafrekeningsfacturen beschikken die het jaar 2021 en het volledige jaar 2022 dekken voor gas- en/of elektriciteit, voor al uw vestigingseenheden.

Er zijn 2 gevallen, in functie van het moment wanneer u gewoonlijk uw afrekeningsfacturen ontvangt:

A) U hebt reeds uw eindafrekeningsfacturen (voor al uw vestigingseenheden) voor het volledige jaar 2022 ontvangen, of u zal er eind oktober over beschikken.

Bereid de te bezorgen bijlagen voor en vraag de premie aan vóór 15/11/23.

B) U wordt jaarlijks gefactureerd en ontvangt gewoonlijk uw afrekeningsfacturen in november of december (voor minstens een van uw vestigingseenheden).

U heeft vervroegde eindafrekeningsfacturen nodig.

Als u de voorwaarden hierboven vervult,
👉 volg dan zo snel mogelijk, en uiterlijk op 30 september 2023, volgende stappen:

 1. Neem foto’s van uw gas- en/of elektriciteitsmeters voor de meterstanden.
 2. Maak gebruik van het Sibelgaformulier om in het kader van uw compenserende energiepremie uw meterstanden in te voeren.
 3. Geef uw ondernemingsnummer in.
 4. Voer uw meterstanden in en voeg uw foto’s toe als bewijs.

Binnen zes weken na het indienen van het Sibelga-formulier, zullen uw energieleverancier(s) u vervroegde afrekeningsfacturen bezorgen voor de verstreken periode sinds uw laatste facturen. Bereid daarnaast de andere nodige bijlagen voor en vraag de premie aan.

De premie moet uiterlijk op 15 november 2023 worden aangevraagd (één enkele aanvraag per onderneming).
 

Hoe kan u de premie aanvragen?

 1. Bereid de drie of vier types bijlagen voor:
  • het contract of de contracten m.b.t. de gas- en/of elektriciteitsmeters (ten hoogste 3 elektriciteitsmeters en 3 gasmeters per onderneming, voor een of meerdere vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest);
  • uw afrekeningsfacturen in verband met deze meters, die het volledige jaar 2021 en het volledige jaar 2022 dekken. Als u uw afrekeningsfacturen voor heel 2022 nog niet hebt ontvangen, vul dan het Sibelga-formulier in om een vervroegde afrekening te krijgen. Zie de modaliteiten;
  • elk bewijs dat het rekeningnummer aan de onderneming koppelt (foto van de bankkaart als daarop de naam van de onderneming vermeld staat, bankuittreksel, attest bankidentiteit);
  • voor de gedeelde meters: de afrekening van de lasten met bedragen (in euro) voor het verbruik van gas en elektriciteit voor het hele gebouw en de bedragen (in euro) voor het aan elke eenheid aangerekende verbruik van gas en elektriciteit. Deze afrekening van de lasten moet uw onderneming duidelijk identificeren.
    
 2. De premieaanvraag verloopt via MijnBEW.
  Heeft u nog geen MijnBEW-account? Dan is nu het ogenblik aangebroken om er een aan te maken.
  Bekijk de tutorial over het aanmaken van een MijnBEW-account.
   
 3. Dien één enkele steunaanvraag in per onderneming, voor al de meters samen.
  👉 Wacht met het aanvragen van de premie tot u uw gas- en elektriciteitsafrekeningsfacturen voor uw verschillende vestigingseenheden hebt. Wanneer dit het geval is: vul het formulier in en voeg de bijlagen toe.

  De premie aanvragen

Indien uw dossier volledig is en uw aanvraag wordt goedgekeurd, betaalt Brussel Economie en Werkgelegenheid u de premie zo vlug mogelijk uit.

Terug naar boven