Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Kermisuitbaters

Kermisexploitanten moeten over een machtiging beschikken.

 • U moet uw basiskennis inzake bedrijfsbeheer bewijzen bij een ondernemingsloket. Dat is nodig om een onderneming met handelsoogmerk te kunnen inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

 • Dan hebt u een machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten nodig.

 • In dat geval hebt u een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten nodigU zult dan gemachtigd zijn om uw activiteit ook buiten de kermis uit te oefenen, op elke plaats waar de wetgeving over de ambulante activiteiten dat toelaat.

Machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten

Wie moet over een machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten of ambulante activiteiten in kermisgastronomie beschikken?

 • de uitbaters van een kermisattractie of een vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel, die hun activiteit uitoefenen als natuurlijk persoon en de verantwoordelijken voor het dagelijks bestuur van vennootschappen die dergelijke activiteit uitoefenen, dienen over een machtiging als werkgever in kermisactiviteiten te beschikken;
 • de personen die de verantwoordelijkheid van een kermisattractie of van een vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel dragen buiten de aanwezigheid van de houder van de machtiging als werkgever, dienen over een machtiging als aangestelde verantwoordelijke in kermisactiviteiten te beschikken. De machtigingen als aangestelde verantwoordelijke worden uitgereikt op naam van de vennootschap en zijn uitwisselbaar tussen de aangestelden;
 • de andere aangestelden die de activiteit uitoefenen onder het toezicht van een houder van een machtiging als werkgever of als aangestelde verantwoordelijke zijn vrijgesteld van deze verplichting: deze vrijstelling voor de uitbaters van vestigingen van kermisgastronomie geldt enkel wanneer ze hun activiteit op een kermis uitoefenen. Buiten dit kader zijn ze onderworpen aan de regelgeving betreffende "ambulante activiteiten" zodanig dat iedere aangestelde moet beschikken over een machtiging als aangestelde A.

Welke zijn de voorwaarden betreffende de toekenning van de machtigingen tot het uitoefenen van ambulante activiteiten?

 • onderdaan zijn van een land van de Europese Economische Ruimte (EU uitgebreid met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of genieten van een de vrijstellingen van de beroepskaart; de uitoefening van de activiteit via een machtiging als aangestelde verantwoordelijke is eveneens toegelaten voor onderdanen van buiten de Europese Economische Ruimte, houders van een beroepskaart of een arbeidskaart naargelang zij deze activiteit als zelfstandige of als loontrekkende uitoefenen;
 • voor de machtiging als werkgever voldoen aan de kennis van bedrijfsbeheer en eventueel van restaurateur;
 • voor de uitbaters van kermisattracties met aandrijving, beschikken over een risicoanalyse van hun attractie.

Waar worden de machtigingen aangevraagd?

Bij een erkend ondernemingsloket.

Wat kost een machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten?

 • voor een werkgever: 150 euro
 • voor een aangestelde: 100 euro.

Welke zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een standplaats op een kermis en voor het uitbaten van een attractie?

 • een standplaats aanvragen bij een gemeente;
 • beschikken over een brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid;
 • voor de attracties met aandrijving, naast een risicoanalyse ook beschikken over het bewijs van periodieke controles, onderhoud en controlefiches na montage;
 • voor de vestigingen van kermisgastronomie over de vereiste gezondheidsdocumenten beschikken.

Welke regels gelden er in verband met de standplaatsen?

 • de standplaatsen en hun specialisatie zijn aangeduid op een plan dat door iedereen die er belang bij heeft, kan worden geraadpleegd. Dit plan maakt een onderscheid tussen standplaatsen met abonnement en die welke toegewezen worden voor de duur van de kermis;
 • het abonnement is de algemene regel; standplaatsen voor de duur van de kermis vormen de uitzondering en zijn gericht op de hernieuwing van de kermis;
 • de abonnementen worden toegewezen na een inname van drie opeenvolgende jaren van een standplaats in de abonnementszone;
 • de abonnementen hebben een duur van vijf jaar en worden na afloop stilzwijgend verlengd;
 • de kermisuitbaters kunnen hun abonnement opschorten in geval van tijdelijke fysieke ongeschiktheid, overmacht of overlapping van de datums van kermissen;
 • de kermisuitbaters kunnen afstand doen van hun abonnement in geval van definitieve fysieke ongeschiktheid of overmacht;
 • de kermisuitbaters kunnen hun abonnementen met hun attractie of vestiging overdragen wanneer zij deze doorverkopen of hun activiteit stopzetten.
 • de standplaatsen worden toegekend na publicatie van een vacature en een vergelijking van de kandidaturen;
 • de vergelijkingscriteria zijn: de aard van de attractie, de technische specificaties, de aantrekkingskracht en veiligheid van de attractie, de ervaring, de deskundigheid en de ernst van de kandidaat;
 • de prijs van de standplaatsen is vooraf vastgesteld.

Wat biedt de wetgeving de kermisexploitanten?

 • een statuut voor de kermisexploitanten dat hun toegang tot de kermis voorbehoudt;
 • een sokkel van algemene bepalingen voor alle gemeentelijke reglementen alsook minimale rechten voor de kermisuitbaters; deze rechten geven hen garanties betreffende de verkrijging, het behoud en de overdracht van standplaatsen en bijgevolg een betere beroepsgarantie en de mogelijkheid om een loopbaanplanning op te maken;
 • een grotere stabiliteit van de kermis met behoud van de nodige soepelheid voor de gemeente om deze te beheren zodat het mogelijk wordt om in het belang van de kermis te hernieuwen;
 • een grotere veiligheid voor de consument door een betere controle van de kermisattracties.
Terug naar boven