Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Hervorming van de toegang tot het beroep

De regering heeft aangekondigd dat ze de regels voor de toegang tot het beroep aanzienlijk wil vereenvoudigen. Deze hervorming zal het eerste semester van 2024 in voege treden.

Doelstellingen van de hervorming

Wat wil ze daarmee bereiken? Het oprichten van ondernemingen stimuleren, het ondernemerschap als vector voor emancipatie en integratie verdedigen, eerlijkere voorwaarden creëren voor Brusselse ondernemers en de positie van het Gewest als ondernemershub versterken.

Voorgestelde maatregelen

Om die doelstellingen te bereiken wordt voorgesteld om:

  1. de verplichting om de basiskennis bedrijfsbeheer te bewijzen, af te schaffen;
  2. de verplichting om de beroepsbekwaamheden aan te tonen voor vijf beroepen af te schaffen. Het gaat om de volgende activiteiten: slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, pedicure, masseur/masseuse en dentaaltechnicus.
  3. de regels inzake de uitoefening en organisatie van ambulante en kermisactiviteiten te vereenvoudigen door de verplichte aanvraag voor vergunningen voor ambulante en kermisactiviteiten af te schaffen. De vergunning voor ambulante activiteiten bij consumenten thuis blijft wel gehandhaafd.

Gevolgen van de hervormingen

Dat betekent dat wanneer de verordeningen in de eerste helft van 2024 in werking treden, er geen basiskennis bedrijfsbeheer meer vereist is om een commerciële of ambachtelijke activiteit uit te oefenen. Voor de uitoefening van bepaalde gereglementeerde beroepen (slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, pedicure, masseur/masseuse, dentaaltechnicus, de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten) zal het niet langer nodig zijn om aan het ondernemingsloket beroepsbekwaamheden aan te tonen. De vergunningsaanvraag voor ambulante activiteiten bij consumenten thuis blijft wel gehandhaafd.
De huidige modaliteiten blijven nog van kracht tot de nieuwe reglementering is goedgekeurd, wat voorzien is voor de eerste helft van 2024.

Regels die van kracht blijven

We willen erop wijzen dat bepaalde voorwaarden bij deze hervorming van de toegang tot het beroep niet zullen veranderen.

Alle ondernemingen zullen zich nog steeds moeten inschrijven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).

Om die inschrijving aan te vragen, richt u zich tot een erkend ondernemingsloket. We wijzen er ook op dat het voor sommige activiteiten nog steeds nodig zal zijn beroepsbekwaamheden aan te tonen.

De middelen om de vakbekwaamheid aan te tonen blijven dezelfde voor de in deze categorieën genoemde beroepen: Voeding, Bouw, Voertuigen, Persoonsverzorging. Het gaat om de volgende stappen:

  • een relevant diploma voorleggen (let op: erkenning van buitenlandse diploma's kan gebeuren aan de ondernemingsloketten. De examencommissie is niet bevoegd ter zake);
  • voldoende werkervaring aantonen bij het erkende ondernemingsloket;
  • slagen voor een examen dat wordt georganiseerd door de examencommissie.
Terug naar boven