Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Handelshuurlening

Bent u huurder? Zit uw bedrijf, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in moeilijkheden en heeft u nood aan bijkomende financiële middelen? Is uw verhuurder bereid om af te zien van minstens een maand huur (onmiddellijk of na bemiddeling) ? Maak gebruik van een lening op uw handelshuur.

De gezondheidscrisis en de verschillende gevolgen ervan hebben veel bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door elkaar geschud. Dankzij de handelshuurlening kunnen ondernemingen in moeilijkheden gebruik maken van bijkomende financiële middelen om hun activiteiten zo goed mogelijk voort te zetten. Dit moet het mogelijk maken om de maandelijkse huur in de komende maanden te betalen, maar ook de maandelijkse huur die sinds april 2020 niet meer werden betaald. U moet de leningaanvraag indienen vóór 16 november 2021. U moet de lening pas twee jaar na de toekenning beginnen terugbetalen.

Wie kan van deze lening gebruik maken? 

Bedrijven die een handelspand huren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en die voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • Uw bedrijf mag zich niet bevinden in een staat van faillissement, vereffening of bedrijfsbeëindiging. De onderneming moet eveneens een vestigingseenheid hebben in het gehuurde handelspand die op het moment van de leningaanvraag bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven is.

 • De verhuurder van het gebouw waarin uw onderneming is gevestigd, gaat ermee akkoord om volledig af te zien van 1, 2, 3 of 4 maanden huur (inclusief lasten) en aanvaardt dat de betaling van 1, 2, 3 of 4 andere maanden huur (inclusief lasten) wordt gedekt door een lening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Als u moeilijkheden ondervindt om met uw verhuurder tot een akkoord te komen, kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u voorstellen deel te nemen aan een bemiddeling met uw verhuurder. Die bemiddeling, met het oog op een aanvraag voor deze lening, is gratis voor u en voor uw eigenaar.
  Een bemiddeling aanvragen

  ⚠️ Deze handelshuurlening kan, per gebouw, betrekking hebben op meer dan twee maanden huur (lasten inbegrepen), indien de verhuurder afstand heeft gedaan van meer dan één maand huur (lasten inbegrepen). Zie in verband hiermee het onderdeel "Waaruit bestaat de lening?”.

 • De huurovereenkomst voor het handelspand is voor 19 maart 2020 in werking getreden en is nog steeds van kracht.

 • Op het moment van de leningaanvraag heeft uw onderneming, voor de periode voorafgaand aan 18 maart 2020, geen huurachterstand voor het desbetreffende gebouw.

Waaruit bestaat de lening?

Hoeveel maanden huur kan de lening dekken?

De handelshuurlening kan dienen voor maximaal vier maanden huur per gebouw, inclusief kosten.
Bovendien kan de lening slechts betrekking hebben op meer dan twee maanden huur, inclusief kosten, indien de verhuurder afstand heeft gedaan van meer dan een maand huur, inclusief kosten.

⚠️ Hier vindt u de verschillende mogelijke combinaties:

Opschorting van de huur

Aantal maanden huur waarvan de verhuurder afstand doet Aantal maanden huur die via de lening kan worden gedekt
1 maand 1 maand of 2 maanden
2 maanden 1 maand, 2 maanden, 3 maanden of 4 maanden
3 maanden 1 maand, 2 maanden, 3 maanden of 4 maanden
4 maanden 1 maand, 2 maanden, 3 maanden of 4 maanden

Wat is het maximale bedrag?

De lening die aan uw bedrijf wordt verstrekt, mag de toegestane limiet niet overschrijden. Er kan maximaal 75.000 euro aan leningen uitgekeerd worden voor de gehuurde handelspanden.

Wat is de rentevoet?

De jaarlijkse rentevoet bedraagt 2%. De lening vormt voor de huurder een quasi-eigen vermogensschuld.

Wat zijn de aanvraagmodaliteiten ?

Bent u een onderneming die een handelspand huurt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voldoet u aan de bovenstaande minimumvoorwaarden?

 1. Verkrijg het informele akkoord van uw verhuurder.
 2. Vul het contract in via onderstaande link en laat het invullen door uw verhuurder.
  Dit contract is een aanvulling op uw huurcontract en bevat een opschortende voorwaarde: het is alleen van toepassing als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u de lening toekent. 
 3. U dient de PDF van het contract tussen de huurder en de verhuurder bij het aanvraagformulier voor de lening te voegen.

Als uw bedrijf meerdere handelspanden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest huurt, kunt u voor elk van deze handelspanden een contract en een leningaanvraag invullen. Eén enkel handelspand kan slechts het onderwerp zijn van één lening.

1) Informeel akkoord van uw verhuurder

Contacteer uw verhuurder om zijn informeel akkoord te krijgen om af te zien van minstens één volledige maand huur en om de betaling van de andere maanden huur te dekken via een lening.

 • Was/Is uw onderneming naar aanleiding van de anti-coronamaatregelen minstens één dag in de maaden juni, juli, augustus of september 2021 verplicht te sluiten?
  Als uw verhuurder afstand deed/doet van de maandbedragen voor juni, juli, augustus en/of september 2021, dan kan hij onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering of een belastingkrediet verkrijgen ten belope van 30% van het bedrag waarvan hij afstand deed. Laat het hem weten!
  Meer info over dit federale belastingvoordeel

Als u een lening wenst maar moeilijkheden ondervindt om met uw verhuurder tot een akkoord te komen, kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u voorstellen om deel te nemen aan een bemiddeling met uw verhuurder. Die bemiddeling, met het oog op een aanvraag voor deze lening, is gratis voor u en voor uw eigenaar.
Een bemiddeling aanvragen (voor 01/11/2021)

2) Het contract tussen de huurder en de verhuurder

Zorg ervoor dat u aan de eisen voldoet. Indien dit het geval is, vul het contract tussen de huurder en de verhuurder in en onderteken het.

Controleer de voorwaarden en vul het contract in

3) De leningaanvraag

 • Om een lening aan te vragen, log in op het Irisbox-platform en vul het aanvraagformulier in.
 • U dient de volgende bijlagen aan uw leningaanvraag toe te voegen:
  1. een kopie van de huurovereenkomst;
  2. het "contract tussen de huurder en de eigenaar" (zie hierboven), ingevuld en ondertekend door de verschillende partijen;
  3. een kopie van rekeninguittreksel met betrekking tot betaling van één maand huur naar keuze tussen september 2019 en december 2020 (PDF, JPG of JPEG);
  4. een bankafschrift met vermelding van het rekeningnummer waarmee de lening zal worden afgelost (via automatische incasso).
 • Indien u vragen heeft, raadpleeg de FAQ.

Vul de leningaanvraag in

Wat is de procedure na de leningaanvraag?

 1. Brussel Economie en Werkgelegenheid analyseert de aanvraag en informeert de huurder en de verhuurder over hun beslissing.
  ⏳ Indien nodig dient de vertegenwoordiger van uw bedrijf, binnen vijftien dagen, de door Brussel Economie en Werkgelegenheid gevraagde documenten of aanvullende informatie te verstrekken.
 2. In geval van akkoord, ondertekent de huurder een leningovereenkomst, die door de kredietinstelling die optreedt in naam van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt opgestuurd, en stuurt het terug. Vervolgens ontvangt de verhuurder het bedrag van de lening op diens rekening.
  ⏳ De huurder dient het contract binnen een maand na verzending te retourneren.
  ⏳ De lening wordt uiterlijk op 31 december 2021 verstrekt.

Binnen welke termijn moet de lening door de huurder worden terugbetaald?

24 maanden na de toekenning van de lening begint de huurder de lening terug te betalen.
Hij betaalt terug in 36 maandelijkse termijnen, waarbij het laatste maandbedrag ook de betaling ook de interesten omvat.

Terug naar boven