Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Afleveren van getuigschriften voor gevolgde opleidingen

De organisatoren van opleidingen die erkend zijn voor betaald educatief verlof moeten voor de gevolgde opleidingen getuigschriften afleveren. Er zijn modelgetuigschriften beschikbaar. Hierna wordt uitgelegd wanneer en hoe u deze getuigschriften moet invullen.

Hoe kan ik modelgetuigschriften ontvangen?

Door een verzoek te sturen naar bev@gob.brussels

Binnen welke termijn moet ik de getuigschriften aan de cursisten bezorgen?

Getuigschrift regelmatige inschrijving
Binnen de 20 dagen na aanvang van de opleiding. Laattijdige inschrijving: binnen 8 dagen na inschrijving.

Getuigschrift nauwgezetheid 1ste/2de/3de/4de kwartaal 
Binnen de 8 dagen na het einde van de betrokken periode.

Getuigschrift van deelname aan de 2de examenzittijd 
Binnen de 8 dagen na het einde van de 1ste examenzittijd.

Voor welke periode moet het getuigschrift van nauwgezetheid opgesteld worden?

Als de opleiding bij wijze van schooljaar georganiseerd wordt
Per kwartaal.

Als de opleiding niet bij wijze van schooljaar georganiseerd wordt en langer dan drie maanden duurt
Per periode van drie maanden vanaf de aanvang van de opleiding.

Als de opleiding minder dan drie maanden duurt 
Voor de volledige opleiding.

Welke vermeldingen moet het getuigschrift omvatten?

1) Categorie van de opleiding

"beroepsopleiding" of "algemene opleiding"
Deze vermelding is nodig voor de goede toepassing van de reglementering inzake betaald educatief verlof (artikel 109, § 1 en 2 van de herstelwet van 22 januari 1985).

2) Referenties

 • Bij een erkenning door de erkenningscommissie moet het erkenningsnummer vermeld worden.
 • Bij een erkenning door het paritair comité wordt het nummer van het paritair comité en de datum van erkenning vermeld.
 • Bij een algemene opleiding wordt het identificatienummer dat toegekend werd door de cel betaald educatief verlof vermeld.
 • Gelieve te specifiëren dat de opleiding leidt tot een diploma of een getuigschrift bij automatisch erkende opleidingen.

3) Tabel met cursusuren van de opleidingen:

 • Theoretisch aantal cursusuren (vak A - eerste lijn): aantal lesuren dat de cursist op jaarbasis moet bijwonen (alleen contacturen - geen stages, zelfstudie enz.) Dit moet in principe minstens 32 uren zijn. Opleidingen die minder lesuren omvatten komen niet in aanmerking voor educatief verlof, uitgezonderd opleidingen in het kader van een systeem van validering van verworven competenties.
  ⚠️Het is mogelijk dat een opleiding bestaat uit contacturen en asynchroon leren (toegang tot een platform, video's en oefeningen beschikbaar met automatische resultaten, enz.). In dit geval worden alleen de contacturen meegeteld voor het recht en de aanwezigheidsuren voor de berekening van het jaarlijkse maximumaantal uren betaald educatief verlof.
 • Het totaal aantal studiepunten  /ECTS voor de opleiding toevoegen.
 • Theoretisch aantal uren besteed aan praktijkwerk (vak a tweede lijn) : eindwerk, projecten, scripties, begeleide en beoordeelde stages en beroepsactiviteiten). Opgelet: geen zelfstudie(modules). + het aantal studiepunten dat deze innemen van het totaal aantal studiepunten.
 • Vrijstelling: het aantal lesuren waarvoor de cursist is vrijgesteld staat in vak B.
 • Het aantal lesuren dat nog gevolgd moet worden staat in vak C.
 • De uren die niet worden gevolgd door laattijdige inschrijving staan in vak D.

4) Uurrooster van de gevolgde cursussen

 • Lesdagen (vaste dag of datum) en uren waarop de opleiding gegeven wordt.
 • Begindatum van de opleiding en de datum van het laatste examen van de 1e zittijd of de einddatum van de opleiding.

5) Tabel aan-/afwezigheden cursist

 • Theoretisch aantal cursusuren : cursusuren gepland voor de betrokken periode.
 • Aantal werkelijk gegeven uren : kan afwijken van theoretisch aantal door verlofdagen of door het aflassen of inlassen van lessen omwille van onvoorziene omstandigheden.
 • Aanwezigheid: geregistreerde uren aanwezigheid in de lessen.
 • Gewettigde afwezigheid :
  • ziekte cursist of familielid onder hetzelfde dak wonend mits medisch attest;
  • staking openbaar vervoer;
  • staking of ziekte leraar;
  • sluiting onderwijsinstelling;
  • uitzonderlijke weersomstandigheden;
  • arbeidsprestaties tijdens de opleidingsuren bewezen door verklaring van de werkgever;
  • klein verlet.
 • Ongewettigde afwezigheid :
  • afwezigheden van de cursist waarvoor geen geldige wettiging is.

6) Stopzetten van de opleiding

Datum waarop de cursist aan de organisator het stopzetten van de opleiding meedeelt of vanaf wanneer geen enkele les meer werd bijgewoond.

7) Ondertekening en datum:

 • originele stempel van de organisator;
 • originele handtekening van een gemachtigde van de onderwijsinstelling;
 • datum van het opstellen van het getuigschrift.

Wat te doen als er een correctie aan het getuigschrift moet worden aangebracht?

Verbeteringen of aanpassingen op de getuigschriften moeten bevestigd worden door middel van een nieuwe originele handtekening en datering.
Andere mogelijkheid: een nieuw getuigschrift afleveren met de vermelding "correctie".

Welke zijn de getuigschriften voor een tweede zittijd?

 • 1° getuigschrift: mededeling van 2e zittijd voor de cursist;
 • 2° getuigschrift: bevestiging van effectieve deelname aan de 2e zittijd en data van afleggen examens.

Alle verplichtingen van de organisatoren zijn terug te vinden in artikel 17 van het besluit van de Brusselse Regering van 29 juni 2023.

Terug naar boven