Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Een opleiding laten goedkeuren of aanpassen

Organiseert u een opleiding voor dienstenchequewerknemers? Laat uw opleiding goedkeuren zodat de dienstenchequebedrijven die Brusselse dienstencheques uitgeven kunnen genieten van een gedeeltelijke terugbetaling van hun opleidingskosten. Iedere wijziging aan een reeds goedgekeurde opleiding moet worden gemeld.

Enkel voor goedgekeurde opleidingen kan een gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten voor dienstenchequewerknemers verkregen worden.

De opleidingen worden goedgekeurd voor een beperkte periode van 5 jaar.

 • De opleiding moet gericht zijn op de ontwikkeling van de werknemer in zijn functie of zijn doorstroming binnen dezelfde onderneming of naar een andere sector.

  Zo wordt een opleiding goedgekeurd als ze:

  • één van de volgende thema's behelst: attitude, omgang met de klanten, communicatie, assertiviteit, zin voor initiatief en klantgerichtheid, ergonomie, doeltreffende organisatie, veiligheid en hygiëne, EHBO, gebruik van het Nederlands/Frans/Engels op de werkvloer, leren van gebarentaal, ...;
  • de dienstenchequewerknemer helpt er professioneel op vooruit te gaan via een specialisatie of beroepsdoorstroming binnen de dienstenchequesector of naar eender welke andere sector.

  Een brede waaier aan opleidingen komen in aanmerking voor een erkenning door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Opleidingsfonds dienstencheques).
  Bekijk de lijst van reeds erkende opleidingen.

 • Interesse om uw opleidingen te laten erkennen ? Voor het begin van de opleiding: vul het formulier in en stuur het samen met de bijlagen op.
  Download (indien nodig) de hulp om het formulier in te vullen.

  Vul de goedkeuringsaanvraag voor een opleiding in

  Stuur de documenten naar het vermelde adres in het formulier.

 • Uw dienstencheque-werknemers beschikken over de nodige competenties en technologie om opleidingen op afstand te volgen?

  Dan kunt u voortaan een goedkeuring aanvragen om uw opleidingen op afstand te geven.

  Dit soort opleidingen moet echter aan de volgende vier voorwaarden voldoen:

  1. de aanvraag voor de goedkeuring van een opleiding op afstand moet aantonen dat een dergelijke opleiding ofwel een gelijkaardig voordeel oplevert als een opleiding ter plaatse, ofwel een bijkomend of een ander voordeel oplevert wat betreft de doeltreffendheid ervan en de meerwaarde voor de werknemer.
   In alle gevallen bevat de aanvraag een motivatie die aantoont dat het collectieve aspect van een opleiding in groep niet van primordiaal belang is voor de werknemer die vanop afstand opgeleid wordt;
  2. de opleiding moet een rechtstreekse interactie mogelijk maken tussen de werknemer en de lesgever alsook met de andere deelnemers;
  3. de opleiding wordt uitsluitend tijdens de werkuren gegeven zoals die zijn opgenomen in het arbeidsreglement van de werkgever, van maandag tot vrijdag, door een lesgever die de opleiding geeft via een communicatiemiddel dat ervoor zorgt dat de opleiding begrepen wordt en dat er een uitwisseling is tussen de werknemers die aan de opleiding deelnemen;
  4. vóór de opleiding ontvangt elke ingeschreven werknemer enerzijds educatieve software die de werknemer de te volgen stappen uitlegt om in te loggen op de aangeboden opleiding en anderzijds een pedagogische ondersteuning die bestaat uit de inhoud van de opleiding. 

  Vul het formulier en de bijlagen in en stuur ze op vóór het begin van de opleiding.  
  Download (indien nodig) de hulp om het formulier in te vullen.

  Stuur de documenten naar het in het formulier vermelde e-mailadres.

 • De goedkeuring van uw opleidingen is vijf jaar geldig vanaf de datum van het besluit van uw goedkeuring.

  Indien u uw goedkeuring na deze geldigheidsperiode wenst te behouden, moet u minstens twee maanden vóór het verstrijken van deze datum een aanvraag tot hernieuwing indienen.

  Voor opleidingen die tot 31 december 2021 zijn goedgekeurd, wordt een overgangsperiode toegekend:

  1. Goedkeuringen verleend door de federale overheid (vóór 15.11.2015)
   De goedkeuringen blijven geldig tot 31.12.2022.
  2. Goedkeuringen verleend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (na 15.11.2015)
   De goedkeuringen blijven geldig tot 31.12.2023.

  Met het oog op een efficiënte behandeling van de aanvragen, verzoeken wij u in elk geval de door het bestuur meegedeelde termijnen in acht te nemen.

  Eens de wettelijke termijnen zijn verstreken, worden uw goedkeuringen definitief geschrapt. U moet dan opnieuw een goedkeuring aanvragen vóór het begin van de opleiding.

  Te downloaden formulieren:

 • Wanneer een dienstenchequebedrijf of een externe opleidingsverstrekker een goedkeuringsaanvraag naar het Brusselse Opleidingsfonds dienstencheques verstuurt, wordt deze eerst behandeld door de medewerkers van het fonds om na te gaan of de aanvraag ontvankelijk is. Als dit het geval is, wordt het dossier verstuurd naar het Secretariaat van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques die elke maand samenkomt.

  De commissie is samengesteld uit verschillende leden van de vakbonden en werkgeversorganisaties en een vertegenwoordiger van het kabinet van de bevoegde minister. Ze hebben allen stemrecht. Het bestuur stelt de dossiers voor maar heeft geen stemrecht.

  Op basis van het door de commissie voorgestelde advies neemt de bevoegde minister of zijn afgevaardigde een beslissing.

  Deze beslissing wordt u via digitale weg meegedeeld.

 • Eens u de goedkeuring heeft ontvangen, mag u uw opleiding zo vaak als nodig organiseren en de terugbetaling van de opleidingskosten aanvragen.

   

Terug naar boven