Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Directie Gewestelijke Werkgelegenheids-inspectie

De directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie is belast met de controle en het toezicht op de toepassing van de reglementeringen inzake tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bevoegdheden

De directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie is bevoegd voor de controle en het toezicht in volgende domeinen :

 • Tewerkstelling van buitenlandse werknemers (zo wordt bvb. een onderzoek gevoerd voorafgaand aan de afgifte van de gecombineerde vergunning werk en verblijf)
 • Beroepskaarten voor vreemdelingen
 • Dienstencheques
 • Toegang tot het beroep
 • Ambulante handel en kermisuitbaters
 • Discriminatie bij aanwerving
 • Sociale Economie
 • Gemengd beheer van de arbeidsmarkt
 • Betaald educatief verlof
 • Doelgroepenbeleid

Hoe worden de controles uitgevoerd?

De onderzoeken en controles kunnen uitgevoerd worden:

 • naar aanleiding van een vraag of klacht van een burger;
 • op vraag van een interne dienst van Brussel Economie en Werkgelegenheid (directie Economische Migratie, directie Werkgelegenheidsbeleid, Directie Economische Inspectie);
 • op vraag van de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD);
 • op vraag van Justitie (kantschrift Arbeidsauditeur of Procureur des Konings).

In geval van een klacht maakt de inspectie gebruik van de gepaste strafrechtelijke instrumenten en procedures afhankelijk van de specifieke zaak en de betrokken activiteitssector.

De werkgelegenheidsinspecteurs, voorzien van behoorlijke legitimatiebewijzen, kunnen bijvoorbeeld op elk moment van de dag en nacht onaangekondigde controles op de werkplek uitvoeren om na te gaan of de aanwezige werknemers in het bezit zijn van de verplichte werkvergunning of gecombineerde vergunning. Indien nodig kunnen de inspecteurs ook de hulp inroepen van de politie.

Vertrouwelijkheid is van groot belang, zo moeten de inspecteurs:

 • de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarvan zij kennis nemen tijdens de uitvoering van hun opdrachten (bijvoorbeeld bij verhoren), garanderen;
 • de naam van de indiener van een klacht of aangifte verzwijgen, zelfs voor de rechtbank, tenzij de indiener daarvoor uitdrukkelijk toestemming gaf;
 • voor de werkgever (of zijn vertegenwoordiger) verbergen dat een onderzoek naar een werknemer is gevoerd naar aanleiding van een klacht of aangifte.

Wat zijn de mogelijke sancties?

De werkgelegenheidsinspecteurs kunnen een:

 • intern en/of extern verslag opstellen (met of zonder advies);
 • rapport aan de Arbeidsauditeur of Procureur des Konings opstellen;
 • formele herinnering aan de wet opstellen;
 • formele waarschuwing geven;
 • termijn om zich in regel te stellen opleggen;
 • Pro Justitia opstellen.

Bij de uitoefening van hun opdracht kunnen de inspecteurs ook roerende goederen in beslag nemen of verzegelen met als doel de geconstateerde inbreuken te bewijzen.

Fraudebestrijding

In het kader van de fraudebestrijding werkt de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie samen met :

 • het Arbeidsauditoraat van Brussel
 • de Rechtbank van Eerste Aanleg (Procureur des Konings)
 • de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD): acties i.v.m. het kanaalplan, sociale dumping, probleemsectoren,…
 • de Federale diensten voor sociale inspectie
 • de Federale Overheidsdienst Financiën
 • de Politiediensten

Zij sloot ook samenwerkingsprotocollen met UNIA en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in de strijd tegen discriminatie bij aanwerving. En ook een samenwerkingsakkoord met de inspectiediensten van het Vlaams en het Waals gewest zit in de pijplijn.

De inspectie levert ook cijfermateriaal inzake vaststellingen van illegale tewerkstelling van vreemdelingen (arbeidskaarten en beroepskaarten) aan de supranationale instellingen zoals de Europese Commissie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Terug naar boven