Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Ambulante verkoop zonder commercieel doel

Wilt u zich ontdoen van een aantal voorwerpen? Werkt u voor een liefdadigheidsorganisatie? Wilt u uw goederen op de openbare weg, op een rommelmarkt of huis-aan-huis verkopen? Dat is toegelaten op voorwaarde dat dit een tijdelijke activiteit is die aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Rommelmarkten

Rommelmarkten laten particulieren toe hun goederen te verkopen die ze niet gekocht, geproduceerd of vervaardigd hebben met de bedoeling ze te verkopen. Het betreft met andere woorden overschotten en zolderschatten. Deze verkopen moeten georganiseerd of toegelaten zijn door de gemeenten. Zij beantwoorden vaak aan een plaatselijke traditie: pompoenfestival, verkoop van overtollige jonge duiven uit voorjaarsnesten, enz.

Het aantal deelnames van particulieren aan rommelmarkten wordt niet beperkt maar deze moeten wel occasioneel blijven. Buiten dit kader wordt de particulier handelaar, eventueel in bijberoep, en dient hij alle verplichtingen eigen aan het statuut na te komen. Professionelen die aan een rommelmarkt willen deelnemen, moeten over een machtiging tot uitoefening van ambulante activiteiten beschikken.

De verkoop ten voordele van een vereniging

De verkoop met een menslievend, sociaal, cultureel, educatief of sportief doel, ter verdediging van de natuur, de dierenwereld of ter bevordering van de ambachten of streekproducten is onder bepaalde voorwaarden toegelaten.

Wie mag verkopen?

Elke persoon, organisatie of vereniging in rechte of in feite die een van bovenvermelde doelen wenst te ondersteunen.

Vereisen deze verkopen een machtiging?

De wetgeving onderscheidt drie categorieën operatoren:

 • de jeugdverenigingen die erkend en gesubsidieerd worden door de bevoegde overheden.
   Zij kunnen vrij verkopen indien ze binnen het kader van de reglementering blijven;
 • de verenigingen of instellingen die fiscaal aftrekbare giften mogen ontvangen, erkend door de Federale Overheidsdienst Financiën. Zij moeten enkel hun verkopen drie dagen op voorhand aangeven;
 • andere personen en verenigingen die niet tot beide bovenvermelde categorieën behoren, 
  moeten over een voorafgaande machtiging beschikken.

Welk bestuur is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor deze activiteit bevoegd?

Machtigingen moeten aangevraagd en verklaringen moeten overgemaakt worden aan:

 • de gemeente waar de verkoop plaatsvindt als de verkoop zich tot één gemeente beperkt;
 • Brussel Economie en Werkgelegenheid als de verkoop het kader van één gemeente overstijgt.

Welke voorwaarden moeten worden nageleefd?

 • de verkopen moeten occasioneel blijven;
 • de verkopen moeten concurrentie met de handelsondernemingen vermijden;
 • om de naleving van deze voorwaarde te kunnen verifiëren, moeten de verklaringen of aanvragen tot het verkrijgen van een machtiging de te koop aangeboden producten of diensten beschrijven.

Hoe kan de consument zich ervan vergewissen dat de verkoper mag verkopen?

De verkoper moet zich zodanig identificeren dat er geen twijfel kan bestaan over de aard en het doel van de handeling. Hij doet dit via een badge, sticker, logo, scoutssjaaltje, enz.

Is er controle op de bestemming van het opgehaalde geld?

Ja, het bewijs van de bestemming van de opgehaalde fondsen moet door de operatoren overgemaakt worden aan de administratie die de machtiging heeft verleend. Voor de jeugdverenigingen en verenigingen die erkend zijn door de FOD Financiën wordt de controle uitgevoerd door de overheid die hen erkend heeft.

Terug naar boven