Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Ambulante handelaar

Wilt u een ambulante handelsactiviteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitoefenen? Wilt u uw producten of diensten verkopen op de openbare weg, op markten of huis-aan-huis? Dat is mogelijk, naargelang het geval en op voorwaarde dat bepaalde voorwaarden nageleefd worden.

Beroepsmatige ambulante handelaars moeten beschikken over een machtiging om te mogen verkopen op markten, rommelmarkten, culturele of sportmanifestaties of ten huize van de consument, op openbaar domein, commerciële parkeerplaatsen, in stationshallen, winkelgalerijen, enz.

Voor andere vormen van verkoop moeten de handelaars aan specifieke vereisten voldoen:

Een ambulante activiteit is de verkoop, het te koop aanbieden en uitstallen met het oog op de verkoop van producten en diensten aan de consument door een handelaar buiten zijn vestiging(en) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen hetzij door elke andere persoon die niet over dergelijke vestiging beschikt.

Machtiging voor het uitoefenen van ambulante activiteiten

De machtiging ambulante activiteiten is vereist voor elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent:

 • de natuurlijke persoon die voor eigen rekening werkt;
 • de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een vennootschap of een vereniging;
 • de aangestelden van deze personen, vennootschappen of verenigingen.

Ze is geldig zolang de natuurlijke of rechtspersoon aan de voorwaarden voor de uitoefening van de activiteit voldoet.

De ambulante handel is slechts op bepaalde plaatsen toegelaten. In het geval van verkoop ten huize van de consument is de ambulante handel bovendien slechts toegelaten tussen 8 en 20 uur.

Welke zijn de verschillende soorten machtigingen tot het uitoefenen van ambulante activiteiten

 1. De machtiging als werkgever:
  • die wordt afgegeven op naam van de werkgever - natuurlijk persoon - of van de vennootschap via de persoon verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur;
  • ze laat toe de activiteit uit te oefenen:
   • hetzij op alle toegelaten plaatsen uitgezonderd ten huize van de consument;
   • hetzij op alle toegelaten plaatsen inclusief ten huize van de consument.
 2. De machtiging als aangestelde A:
  • ze wordt afgegeven op naam van de onderneming en kan daardoor tussen de aangestelden uitgewisseld worden;
  • ze laat de activiteit toe op alle plaatsen uitgezonderd ten huize van de consument.
 3. De machtiging als aangestelde B:
  • die wordt afgegeven op naam van een welbepaalde persoon;
  • ze laat de uitoefening van de activiteit toe op alle toegelaten plaatsen, inclusief ten huize van de consument.

Hoe kan een machtiging verkregen worden?

De machtiging voor de uitoefening van ambulante activiteiten wordt verkregen bij een erkend ondernemingsloket.

Het verkrijgen van de machtiging is aan volgende voorwaarden onderworpen:

 • onderdaan zijn van een land van de Europese Economische Ruimte (EU uitgebreid met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of begunstigde zijn van een van de vrijstellingen van de beroepskaart;
 • voor de machtiging als werkgever, het bewijs leveren van kennis van bedrijfsbeheer, hetzij via een diploma, hetzij via voldoende professionele ervaring;
 • voor de uitoefening van de activiteit ten huize van de consument een attest van goed zedelijk gedrag voorleggen of, bij ontstentenis, door het openbaar ministerie gemachtigd zijn om de activiteit uit te oefenen.

De machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten kost 150 euro als u werkgever bent en 100 euro als u aangestelde bent.

De machtiging wordt op een elektronische drager uitgereikt. Om elk risico op vervalsing uit te sluiten, zijn de papieren machtigingen sinds 1 april 2014 niet meer geldig.

Waar kan een ambulante activiteit uitgeoefend worden?

Ter bescherming van de consument is de ambulante handel slechts op bepaalde plaatsen toegelaten:

 • openbare markten;
 • private markten door de gemeente toegelaten;
 • openbaar domein;
 • private plaatsen die grenzen aan de openbare weg en de commerciële parkeerplaatsen mits voorafgaande toestemming van de gemeente en de eigenaar van de plaats is verkregen;
 • stations-, luchthaven- en metrohallen;
 • winkelgalerijen;
 • kermissen, enkel voor de ambulante activiteiten inzake kermisgastronomie;
 • horecazaken, maar enkel voor de verkoop van bloemen.

Ambulante handel is ook toegelaten tijdens bepaalde evenementen:

 • door de gemeente toegelaten rommelmarkten;
 • culturele en sportmanifestaties, op voorwaarde dat de verkochte producten verband houden met het voorwerp van de manifestatie of dat het om producten van kleine restauratie gaat.

Hoe moet de ambulante handelaar zich indentificeren?

Uit bezorgdheid omtrent de informatie en bescherming van de consument dienen de handelaar of zijn aangestelden zich tijdens de verkoop te identificeren:

 • hetzij door een identificatiebord aangebracht op het marktkraam of de marktwagen;
 • hetzij door vóór de verkoop ten huize van de consument de machtiging te tonen.

Dit bord vermeldt:

 • de naam en voornaam van de persoon die de activiteit uitoefent of die de dagelijkse verantwoordelijkheid draagt van de rechtspersoon of de persoon voor wiens rekening de activiteit wordt uitgeoefend;
 • de vennootschapsnaam en/of de handelsnaam van de onderneming;
 • de gemeente waar de maatschappelijke zetel of de  exploitatiezetel van de onderneming gevestigd is (en, als de zetel van de onderneming niet in België gevestigd is, het land en de gemeente waar hij gelegen is);
 • het nummer waarmee de onderneming ingeschreven staat bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (of de identificatie die dit nummer vervangt als het om een buitenlandse onderneming gaat).

Braderijen, handelsbeurzen en andere evenementen

Tal van evenementen brengen tijdelijke verkopen met zich mee waarvoor geen machtiging voor ambulante activiteiten vereist is.

Braderijen en andere gemeentelijke evenementen

De manifestaties ter bevordering van de plaatselijke handel:

 • zijn beter gekend onder de naam braderij;
 • worden door de gemeente of met toestemming van de gemeente georganiseerd en zijn bedoeld om de handel van een wijk, een winkelgalerij of een gemeente te bevorderen;
 • verenigen de handelaars van de promotiezone en meestal ook ambulante handelaars alsook andere professionelen zoals handelaars, ambachtslui, landbouwers, producenten uit België en andere landen, uitgenodigd en toegelaten door de gemeente.

Manifestaties ter bevordering van het leven in de gemeente:

 • worden door de gemeente of met toestemming van de gemeente georganiseerd;
 • zijn bedoeld om de gemeente en haar potentieel te leren kennen en vinden meestal plaats in een kader van festiviteiten;
 • luisteren met name evenementen als verbroederingen tussen gemeenten op;
 • verwelkomen plaatselijke handelaars, soms op standjes buiten hun vestiging, maar ook andere uitgenodigde Belgische en buitenlandse professionelen, toegelaten door de gemeente.

De professionelen die aan een braderij of een andere gemeentelijke manifestatie deelnemen, moeten niet over een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten beschikken maar moeten wel het bewijs kunnen leveren van hun hoedanigheid van handelaar, ambachtsman, landbouwer, kweker, enz. en zich tijdens de manifestatie met een uithangbord identificeren.

De handels-, ambachts-, of landbouwbeurzen en tentoonstellingen

Beurzen hebben als doel de economische activiteiten van één of meerdere sectoren of van een welbepaalde streek bekend te maken.

Ze moeten aan volgende criteria voldoen:

 • het hoofddoel is promotioneel, ook al is de verkoop er toegestaan;
 • de manifestatie moet publicitair aangekondigd worden;
 • de manifestatie moet uitzonderlijk en tijdelijk zijn;
 • de manifestatie is voorbehouden aan professionals van de betrokken sector of streek en aan hen die het onthaal van de bezoekers verzekeren (horeca, hostesses, enz.).

De professionelen die aan deze manifestaties deelnemen zijn vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van een ambulante activiteit maar moeten zich tijdens de manifestatie met een uithangbord identificeren.

De verkoop door een handelaar vanuit een kraam voor zijn winkel

Hij vereist geen machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten, maar is aan de volgende voorwaarden onderworpen:

 • wanneer de verkoop zich op de openbare weg situeert, is de toelating van de gemeente vereist;
 • de aangeboden producten en diensten moeten van dezelfde soort zijn als deze die gewoonlijk in de winkel verkocht worden.

De verkoop door een handelaar in de vestiging van een andere handelaar

Het gaat om verkopen waarbij de handelaar-gastheer zijn aanbod voor zijn klanten kan uitbreiden. Deze verkoop vereist geen machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten, maar de volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

 • de verkoop dient te gebeuren tijdens de normale en gebruikelijke openingsuren;
 • de aangeboden producten en diensten moeten een aanvulling vormen (bijvoorbeeld de prestaties van een specialist in gehoorapparaten bij een opticien);
 • de verkoop moet een tijdelijk of periodiek en bijkomend karakter hebben;
 • de gasthandelaar moet zich identificeren.

De verkoop buiten de vestiging in het kader van een promotie

Het betreft verkopen met een promotioneel doel door een handelaar, een ambachtsman, een producent of een landbouwer buiten zijn vestiging. Het gaat bijvoorbeeld om wijndegustaties door een wijnhandelaar die plaatsvinden in een lokaal dat hiertoe meer geschikt is dan zijn vestiging.Deze verkoop vereist geen machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten, maar is aan de volgende voorwaarden onderworpen:

 • de verkoop moet promotiegericht, uitzonderlijk en tijdelijk zijn;
 • de aangeboden producten en diensten moeten van dezelfde soort zijn als die welke in de vestiging van de verkoper verkocht worden;
 • de activiteit moet vooraf gemeld worden aan Brussel Economie en Werkgelegenheid, minstens dertig dagen voor het begin van de verkoop. De melding moet de elementen bevatten die deze verkoop rechtvaardigen en toelaten de gegrondheid ervan te onderzoeken.

De verkoop ten huize van de consument op diens uitdrukelijk verzoek

Voor deze verkoop is geen machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten vereist als:

 • de consument vooraf en uitdrukkelijk het bezoek van de verkoper heeft gevraagd om over de verkoop van het product of de dienst te onderhandelen;
 • deze vraag noch het gevolg is van een telefonisch voorstel door de verkoper noch een antwoord is op een operatie waarbij de verkoper systematisch en massaal klanten contacteert.

De "homeparty's"

Deze verkoop vereist geen machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten wanneer aan volgende voorwaarden voldaan wordt:

 • de verkoper voldoet aan de btw-voorschriften;
 • de verkoop moet plaatsvinden in het woongedeelte van een woning, dat uitsluitend voor privédoeleinden gebruikt wordt;
 • de verkoop vindt in één keer en op één dag plaats;
 • de verkoop moet vooraf en persoonlijk gemeld worden aan de personen voor wie hij bedoeld is met vermelding van de aangeboden producten en diensten.

De verkoop op de hoeve

Landbouwers, kwekers of tuinbouwers kunnen hun producten rechtstreeks op de plaats van productie verkopen.

Deze verkoop vereist geen machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten.

Terug naar boven